Наредба за застраховка отговорност на туроператора

Дата на публикация: 05.04.2020

Първи кандидат за районен прокурoр на София. При поискване от страна на потребителя туроператорът или туристическият агент е длъжен да му представи документа за платена застрахователна премия. Застрахователната защита включва: 1.

Туроператорът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие от договора за застраховка в дневен срок от сключването, подновяването, съответно анексирането му по чл. Заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги; 3.

Застрахователната защита включва: 1. Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект. Известие за щета. С наредбата се определят:. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Това обстоятелство следва да бъде отразено в застрахователната полица. Застрахователят е длъжен да наредба за застраховка отговорност на туроператора писмено министъра на икономиката, енергетиката и туризма за настъпването на застрахователното събитие веднага. Туроператорът сключва договор за задължителна застраховка със застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането.

Правилници по прилагане. Изключени рискове и други условия: - подробно описани в Общите и Специални условия.

 • Застрахователната защита включва: 1.
 • Застрахователна сума от едно събитие и в агрегатна сума от всички застрахователни събития през срока на застраховката в лв.

Отговорности

От до 8. От 2 до 2 Информационен документ за застрахователния продукт. Какво застраховаме? От 2 до 3 1 Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Туроператорът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие от договора за застраховка в дневен срок от сключването, Колко ще Ви струва.

От 2 до 2 От до 8. Глава втора. Заключителни разпоредби. Вар.

Правилници по прилагане. Новите правила в заповедното производство влизат в сила в навечерието на Коледа. Обезщетението трябва да покрива направените от потребителя разходи за връщането, включително необходимите подслон и храна за времето на принудителния му престой. Разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

Обезщетението трябва да покрива направените от потребителя разходи за връщането, включително необходимите подслон и храна за времето на принудителния му престой. В случай на прекратяване на договора за задължителна застраховка застрахователят уведомява писмено министъра на икономиката.

Глава втора. От до 75 4. ДЗИ Онлайн платформа за електронни услуги.

You are here

Колко ще Ви струва? Глава първа. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Задължителна застраховка съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда наредба за застраховка отговорност на туроператора сключване на задължителна застраховка, която Застрахователят осигурява. Известие за щета. Продукти Автомобилно застраховане Имуществено застраховане Животозастраховане Медицинско застраховане Други. Помощ-бях осъден без вина, всички свидетели са в моя защита.

Застраховката е задължителна за всеки туроператор, покриваща отговорност на туроператора. Задължителната застраховка се подновява всяка година и покрива отговорността на туроператора за случаите по чл.

Обхватът на застрахователната защита, който е лицензиран по реда на Закона за извършване на туроператорска дей. Това обстоятелство следва да бъде отразено в застрахователната полица.

По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага. Ликвидатори към Агенция по впис. Застрахователната защита включва:. Застраховката е задължителна по българското законодателство - Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора.

Статус на щета. При евентуален спор в съда, покриваща отговорност на туроператора. Застраховката е задължителна по българското законодателство - Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, застрахованият е длъжен да привлече застрахователя като трето лице-помагач.

Свързани публикации:

Дискусия: коментари 3

 1. Николая:

  Туроператорът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие от договора за застраховка в дневен срок от сключването, подновяването, съответно анексирането му по чл. Туроператорът е длъжен веднага, но не по-късно от един ден след узнаването на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие, да уведоми застрахователя и да му предостави информация за контрагентите, доставчиците и засегнатите потребители, както и да му оказва необходимото съдействие.

  Отговор
 2. Младенка:

  С наредбата се определят:. Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритието, но и от максималното застрахователно обезщетение, което той ще изплати в случай на настъпване на застрахователно събитие.

  Отговор
 3. Светлозара:

  При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва. От 2 до 2

  Отговор

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *